Disclaimer

DISCLAIMER

Gebruik website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel Praktijk Q de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Praktijk Q niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk Q garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Praktijk Q aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuistheden in de geboden informatie en/of het (ongestoord) gebruik van deze website.

Copyright

De op deze website beschikbaar gestelde documenten, foto’s en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij met voorafgaande toestemming van Praktijk Q en/of de auteur(s).

Informatie van derden, producten of diensten

Op deze website zijn links naar andere websites opgenomen. Dit betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Praktijk Q worden aanbevolen. Praktijk Q kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Wijzigingen

De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie op deze website kan worden gewijzigd zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Praktijk Q sluit daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Voor ons beleid ten aanzien van privacy, cookies e.d. verwijzen wij naar ons privacy statement.

“the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall”

Nelson Mandela

Scroll naar boven