PRIVACY STATEMENT

Praktijk Q is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens:
www.PraktijkQ.nl
Bakenbergeseweg 72
6814 MK Arnhem
06 25 02 72 56

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Q verwerkt persoonsgegevens van de cliënt doordat de cliënt gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Voor een goede holistische massage of ontspanningsmassage is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg en een persoonlijke behandelovereenkomst met de cliënt aanga. Dit is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna te noemen WGBO).

Het dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

 1. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.
 2. Persoonlijke omstandigheden. Hierbij worden gegevens vastgelegd betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk et cetera.
 3. Bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid op basis van de WGBO.
 4. Klachten. Het gaat hier om de (pijn)klacht(en) die voor de cliënt de aanleiding is(zijn) om hulp te zoeken.
 5. Hulpvraag. De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil hebben. De hulpvraag en klacht zijn niet noodzakelijkerwijs hetzelfde.
 6. Diagnose. Een beroepseigen diagnose met betrekking tot de factoren die aan de klacht(en) ten grondslag zouden kunnen liggen.
 7. Sessieverslag van wat er tijdens de sessie is besproken en gedaan (b.v. op welke plek is gemasseerd, welke inzichten zijn er verkregen)

De gegevens uit het dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. Dossierplicht.
 2. Bewaarplicht (gegevens in het cliëntendossier moeten op basis van de WGBO 15 jaar worden bewaard)
 3. Financiële administratie en facturering.
 4. Bellen en e-mailen.

Indien Praktijk Q om een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, zal ze cliënt eerst informeren en hiervoor expliciet toestemming vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@praktijkQ.nl dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Q neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk Q) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Q bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar jouw mailadres in mijn account bij Google Mail totdat ik jouw vraag heb afgehandeld of tot het moment dat je geen client meer bij mij bent. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Q verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Praktijk Q gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Web Fonts

De website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteund, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over de Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Q en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkQ.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Q neemt de privacy van de cliënt en de bescherming daarvan zeer serieus en zal alle gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Als Praktijk Q hiervoor een derde inschakelt sluit ze een verwerkingsovereenkomst met deze partij.
Daarnaast treft Praktijk Q passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Een en ander wordt nader omschreven in het Register Verwerkingsactiviteiten Praktijk Q. Deze ligt in de praktijk ter inzage.

Praktijk Q wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

“true change is within leave the outside as it is.”

Dalai Lama

Aangesloten bij CAT
Collectief Alternatieve Therapeuten